Các Sơ đồ đã được phóng lên Website: 05 Giáng sinh -Tị nạn -Nazareth
(Hinh với * lấy từ The Children's Bible CD, 1998. Scandinavia Publishing House). Strongly Recommended: Rất Nên Mua)

01A-GabrielBaoTinChoMaria-TruyenTin.jpg
01B-ChuaThanhthan & TrinhNuMaria.jpg
02-MariaThamElisabeth.jpg
03-HaiNhiTrongMangCo.JPG
04-BaVuaDangTienVeBelem.JPG
05-Sau40Ngay-DangHaiNhiChoChuaCha.jpg
06-BaVuaThoLayHaiNhi.jpg
07-LanhNanQuaAiCap-VaiThang.jpg
08-LanhNanQuaAiCap-CapToc.JPG
09-ToatYeu-VeBelem-QuaAiCap-BanDo.JPG
10-ToatYeu-TroVeNazareth-BanDo.JPG
11-PhatTrienHaiHoaTaiNadaret
12-BienCo12Tuoi

01a

01b  02

03*   04*

05

06   07

08   09

10

11

 

12