Các Sơ đồ đă được phóng lên Website: 06 Chúa GK RaoGiang
(Hinh với * lấy từ The Children's Bible CD, 1998. Scandinavia Publishing House.
Strongly Recommended: Rất Nên Mua)

02-ChuaLanhNgPhung.JPG
04-ThaToiPhuNuNgoaiTinh.JPG
05-SamaritanoNhanHau.JPG
06-Martha&Mary.JPG
07-ChuaChienNhanLanh.JPG
08-ConHoangTroVe-TinhCha.JPG

09-ThanhNienGiau.JPG
10-Zaccheus.JPG

11-MariaXucDauChanChuaGK.JPG
12-NgayLeLaDauTien.JPG
13-GoaPhuQuangDai.JPG
 

Trở về Các Sơ đồ đă được phóng lên Website

                   Về lại Trang johnnguyenloi.com bằng Việt ngữ

02*   04*

0506*

07*   08*

09*   10*

11*   12*

13*