Các Sơ đồ đã được phóng lên Website: 07 Khổ nạn & Phục sinh của Chúa GK & Hiện xuống
(Hinh với * lấy từ The Children's Bible CD, 1998. Scandinavia Publishing House.
Strongly Recommended: Rất Nên Mua)

01-Gierusalem-KhoNan-Orig.jpg
02-Gierusalem-KhoNan-Sodo-23Mar04.jpg
03-RuaChanPhero.JPG
04-Giuda&TienCua.JPG
05-GiudaDiRa-TroiToi.JPG
06-Gethsemane.JPG
07-ChGKBiXuAn.JPG
08-PheroChoiThay.JPG
09-ChGK&Herode.JPG
10-ChGK&Philato.JPG
11-AnTuHinh.JPG
12-LenDoiSo.JPG
13-DongDinh.JPG
14-NhungGiayPhutCuoiCung.JPG
15-ChGKChet.JPG
16-MauVaNuocChayRa.jpg
17-ChonCat.JPG
18-LinhGacMo.JPG
19-NhungBienCoNgayPhucSinh-28Mar04.jpg
20-NgoiMoTrong.JPG
21-MariaMadalena&ChGKPhucSinh.JPG
22A-Emmaus-TrenDuong.jpg
22B-Emmaus-BeBanh.jpg
23-ChGKHienRaChieuNgayPhSinh.JPG
24-Thomas.JPG
25-BuaAnSangBenBoHo.JPG
26-LenTroi.JPG
27-ChThThanHienXuong.JPG
28-Phero&GioanBiBachHai-VanHanHoan.JPG
29-Stephano.JPG
30-Marana-tha.jpg
31-Saolo-Phaolo.JPG

32-ThCa-ConHayNhoRang-LYRICS.jpg 
 

Trở về Các Sơ đồ đã được phóng lên Website

               Về lại Trang johnnguyenloi.com bằng Việt ngữ

01

02

03*   04*

05*   06*

07*   08*

09*   10*

11*   12*

13*   14*

15*   16*

17*   18*

19

20*   21*

22a   22b

23*   24*

25*   26*

27   28v

29*   30

31*   32