Các bản văn trích từ khóa Thánh Lễ Seattle (ấn bản 2011PDF

Chúa Cha là nguồn mạch và cùng đích của Phụng vụ theo nghĩa nào?.pdf
Con Rắn Đồng được dương cao trong sa mạc, biểu tượng Chúa Giêsu Kitô chiến thắng trên Thập giá.pdf
Đức Giêsu bị lưỡi đ̣ng đâm thâu (Gioan 19:31-37).pdf
Kỷ thuật Chúa Giêsu dùng khi rao giảng để gây chú ư và giúp dễ nhớ.pdf
Lời Cầu Xin Ban Chúa Thánh Thần (Epiclesis)
Nghi thức Sám hối. Chúa bắt đầu rao giảng Nước Trời bằng kêu gọi sám hối.pdf
Rước Kiệu bắt đầu Thánh Lễ.pdf
Tính cách lịch sử của Phúc âm và Kitô giáo.pdf

Thánh Vịnh trong Phụng vụ Lều Thánh, Đền Thánh Giêrusalem, Hội đường và Giáo hội.pdf
Vai tṛ của Mẹ Maria trong kinh nguyện.pdf
V́ sao ĐGH đă chọn danh xưng Bênêđitô 16 ?.pdf
 

Để giúp nhau chuẩn bị Đại lễ Chúa Thánh Thân Hiện Xuống:

Chúa Giêsu đă chết tất tưởi để chúng ta được sinh ra nhờ Thánh Thần.pdf

Thời kỳ của Chúa Thánh Thần (trong 3 Thời kỳ của Lịch sử Cứu rỗi. pdf

Vai Tṛ của Chúa Thánh Thần qua vài Danh Xưng bằng Việt ngữ.pdf

Lời Cầu Xin Ban Chúa Thánh Thần.pdf

Các danh xưng của Chúa Thánh Thần theo sách GlGhCg:

Thánh Thần // Thần Khí Nghĩa Tử //

Thần Khí của Đức Kitô & Thần Chân Lư //

Thần Khí Vinh quang (Vinh hiển) // Đấng Phù trợ (Paraclete)

..................

(Sẽ tiếp)   HomePage    Trang Việt