(mp3) Suy niệm - Phục sinh - Cánh chung

 

 

 

Từ đây đến đại lễ Hiện Xuống, chúng ta
khuyến khích nhau đào sâu về Chúa Thánh Thần
:

1) Chúa Thánh Thần và các Danh xưng của Ngài
2) Chúa Thánh Thần và vai tṛ của Ngài
3) Chúa Thánh Thần trong Phụng vụ, trong Thánh Lễ
4) Chúa Thánh Thần trong Kinh Nguyện Thánh Thể
5) Chúa Thánh Thần và Kinh Thánh
6) Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria
7) Chúa Thánh Thần và Lịch sử Cứu rỗi
8) Sống mật thân với Chúa Thánh Thần

 

 

 

 

 

Mục Lục khóa giáo lư Thánh lễ tại Seattle, Mùa Chay 2004
(ấn bản KHÔNG THÁNH CA: để học hỏi cấp tốc)

Lưu ư: Muốn thích thú nghe nhiều lần và từ từ hấp thụ để đầy xác tín phải tham dự và sống Thánh Lễ,
Bạn nên dùng
 ấn bản VỚI THÁNH CA XEN KẼ ấn bản 2009.

DẪN NHẬP VÀO MẦU NHIỆM BÍ TÍCH TẠ ƠN (THÁNH LỄ)

000 Dẫn nhập & khởi đầu khóa Seattle-Giới thiệu các văn kiện liên quan đến Thánh Lễ của Đức G-P2 (nhất là
                GHội Sống Nhờ Bí tích Thánh Thể) và
Đức Bênêđitô 16 (nhất là Bí Tích T́nh Yêu) và
Thượng hội
                đồng GMục về
Lời Thiên Chúa trong cuộc sống và sứ mệnh của Giáo Hội
-19fút.
001-002 Gặp Chúa GK trong Thân xác của Ngài./
                Chúa GK Ch́a khóa chú giải Kinh thánh trong Thân xác của Ngài
./
-5fút
003-004 V́ sao phải đi dự Thánh lễ? - Kế hoạch cứu rỗi. /
                Nhiệm mầu của T́nh yêu Thiên Chúa đối với chúng ta
.-5fút
005-007 Tin Mừng nguyên thủy & Thánh lễ./ Đức Maria trong cương vị Người Dẫn Đưa tới Chúa GK. /
                Mầu nhiệm Vượt qua trong Kế hoạch cứu rỗi - Thuyết phục
-4fút
008-009 Cuộc Khổ nạn với nhiều chi tiết  - Con Rắn Đồng. / Cuộc Khổ nạn của Chúa GK -
                Kiên nhẫn của Chúa Cha
. - 5fút
010-011 Chiến thắng trên Thập giá Dương lên cao - Lôi kéo mọi người./ Maisen dang tay cầu nguyện & chiến thắng
                - Chúa GK trường tồn với thế dang tay cầu nguyện trong Thánh lễ
. -5fút
012-014 Chúa GK lôi kéo bằng t́nh yêu. / Tác dộng của Chúa Thánh thần sau Hiện xuống  - Quy về Chúa GK./
                Nhu cầu đào sâu ư nghĩa Thánh lễ
. -6fút
015 Mùa Chay & Thánh lễ. 5fút
016-018 Động tác tiêu biểu của người ḿnh muốn biết./
                Tâm phục khẩu phục trước t́nh yêu Thiên Chúa trong Thánh lễ./
                Thánh lễ & động tác tiêu biểu của T́nh yêu Thiên Chúa
. -5fút
019-020 Lưỡi đ̣ng đâm thâu Trái Tim Chúa GK & Thánh lễ. /
                Tông đồ Bác ái & Chứng nhân T́nh yêu tận cùng của Chúa GK
. -4fút
021-022 Thánh lễ Nguồn và Đỉnh của Đời sống Kitô hữu. /
                T́m hiểu Thiên Chúa trong động tác T́nh yêu Mầu nhiệm Vuợt Qua
. -4fút
023-024 Lịch tŕnh Cuộc Khổ nạn. -4fút
025-029 Suy niệm Khổ nạn: Nguy hiểm của tiền tài. /  Vườn Dầu. / Hêrôđê, Philatô/
                Vác Thập giá./ Dữ dội lắm! / Lưỡi đ̣ng Máu cùng nuớc chảy ra
. -8fút
030-035 Suy niệm Phục sinh: Ngủ, sao lại thấy! - Thấy, sao không bắt?  /
                Khống ai chứng kiến giây phút Chúa phục sinh./ Maria Mađalêna -
                Yêu nhiều th́ được tha nhiều - Emmau. / Tôma đặt điều kiện -
                Chúa GK luôn bênh cạnh chúng ta dẫu chúng ta không thấy Ngài./ Bên bờ Biển hồ Galilê -
                Sống cuộc sống kitô hữu dồi dào./ Cha của Thầy cũng là Cha của anh chị em
. -11fút
036-038 Suy niệm Phục sinh: Têphanô  - Yêu & bắt chước Chúa GK - Vui sống giữa thử thách. /
                Phaolô trở lại - Kitô hữu & Chúa Kitô luôn là một./ Chúa về trời -
                Ngài sẽ tái lâm - Nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ
. -3fút

PHẦN 1 của Nghi thức Thánh Lễ: NGHI THỨC ĐẦU LỄ
039-042 Tiến về Nhà Cha  - tiến về Nhà thờ. / Bốn phần của nghi thức Thánh lễ - Tập họp./
                Lướt qua Nghi thức Đầu lễ./ Chào đón nhau
. -8fút
043-044 Ca nhập lễ  - Rước kiệu./ Salomon cởi lừa để được phong vương;
                Sấm ngôn của Dacaria về Vua Thiên sai sẽ cởi lừa/ Người cầm Sách Thánh  - Sách Tin Mừng
.-8fút
045-046 Danh từ và ư nghĩa của Bàn thờ./ Bàn thờ - Hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người.-8fút
047-052 Rước kiệu - Hân hoan rước Vua GK vào thành Giêrusalem./ Dấu Thánh giá trên ḿnh -
                Thánh lễ & Bí tích Rửa tội./ Hân hoan vui sướng  - Ca hát./ Dâng ngày - Dự Thánh lễ cách thiêng liêng. /
                Âm nhạc trong Phụng vụ./ Hát là cầu nguyện hai lần
. -12fút
053-055  Bí tíchThánh thể trung tâm của các Bí tích./ Ba Bí tích Nhập đạo. -3fút30
056-059 Lời chào đầu tiên - Chúa ở cùng anh chị em - Trao sứ mệnh./ Thiên Chúa ở cùng chúng ta  -
                Ư thức sứ mệnh Chúa trao./ Sứ mệnh  - Xin vâng - Phát hiện thánh ư Thiên Chúa -
                Noen & Emmanuel / Emmanuel & Bí tích Hôn phối - Chúa làm tất cả v́ chúng ta
.
-10fút
060-063 Bí tích Hôn phối - Sứ mệnh diễn tả t́nh yêu của Thiên Chúa đối với Giáo hội./
                Emmanuel & Bí tích Thánh thể/ Thắc mắc: Đi Thánh lễ trễ -
                Ham học về Thánh lễ - Ba Bí tích Nhập đạo
. -9fút
064-068-Nghi thức Sám hối1 - Tội nhân nhưng luôn được yêu/ Tội trong lời nói/ Những điều thiếu sót/
                Xin Chúa Thương Xót - Kyrie eleison/ T́m cây kim may ở ngoài nắng.
                Không 100% đúng, không 100% sai.
-
27fút
069-070-Kinh Vinh Danh/ Lời Nguyện Nhập lễ (Tổng Nguyện) -15fút

PHẦN 2 của Nghi thức Thánh Lễ: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
071-078-H́nh thành Bản văn Tân ước1 - Lời nói & việc làm  - Phải chờ đợi Thánh thần./
                Cùng Mẹ Maria chờ đợi Chúa Thánh thần  - Tôn sùng Mẹ Maria đúng ư Thiên Chúa/
                Kitô hữu công giáo (Christian Catholic = Catholic Christian) /Chúa Thánh thần qui hướng
                môn đệ về lại với Chúa GK/ H́nh thành Bản văn Tân ước2 - Princess Diana viết thư cho tôi?/
                T́m lại nội dung các nguyên bản Tân ước./ Nguyên tắc Nhập thể của Lời Thiên Chúa./
                Tin vào Lời Thiên Chúa/ Thắc mắc - Hôn Bàn thờ. -
14fút
079-081-Thắc mắc - Sứ vụ & Chúa Ở Cùng Anh Chị Em/ Thắc mắc - Phần đóng góp của thánh sử
                khi ghi lại Phúc âm/ Xác chúng ta sẽ sống lại.
-4fút
082-084-H́nh thành Bản văn Tân ước3 - Nguyên bản & Vai tṛ của Chúa Thánh thần./
                Phụng vụ Lời Chúa - Tôn sùng Mẹ Maria một cách chính xác/ Ba Trăm Sấm ngôn về Thiên sai./
                Mầu nhiệm Vượt Qua trung tâm của Mặc khải
. -12fút
085-089-Bài đọc1 - Thánh vịnh ÔtômaLẮC - Cách thức tham gia Phụng vụ./ Bài đọc2 - Phim Passion Of The Christ./
                Alleluia - Đứng dậy./ Bài Phúc âm - Chính Chúa GK là Phúc âm - Chính Ngài là Đạo.?
                Bài Giảng - Bổn phận giảng Lời Chúa./ Chúa GK rao giảng./
                Dụ ngôn, nét đặc thù của lối Ngài rao giảng. -
12fút
090-093-Nguyên tắc Nhập thể1 & Việc rao giảng của Chúa GK & của Giáo hội/  Vai tṛ của cha mẹ/
                Bí tích Hôn nhân - Sứ mệnh Chúa GK Trao ban.
-9fút
094-098- Kinh Tin Kính - Fiat  - Amen  - Đức Tin - Thánh lễ như là Đỉnh / Một vài xác tín  -  On Time Đúng giờ;
                Chúa luôn In Time Kịp giờ/ Yêu tha nhân là Yêu Chúa/ Lời nguyện Tín hữu -
                Thánh lễ như là Nguồn - Đức Ái
. -9fút
099-101-Dẫn nhập vào Kinh nguyện Tạ ơn - Chúa là Tất cả của chúng ta - Chúng ta là Tất cả của Chúa.
                Được sáng tạo BỞI Thiên Chúa & HƯỚNG VỀ Ngài - Hướng về Chúa GK Trong Bí tích Tạ ơn.
                Công giáo & Tin lành - Nghĩa của danh từ Eucharist  - Ơn đoàn sủng
. -7fút
102-103- Các danh xưng của Bí tích Tạ ơn. -4fút
104-106ab-Tất cả đều là ơn của Chúa ban  - Quan pḥng & cơ may  - Cảm tạ Thiên Chúa Cha qua Chúa GK.
                Kế hoạch cứu rỗi  - Thuyết phục chúng ta  - Cả con người chúng ta là khối tặng phẩm của Thiên Chúa.
                Dự Thánh Lễ, Bí tích Tạ Ơn, là trở thành con người đích thực = con nguời biết ơn
. -7fút
106cd-
Hy lễ Todah trong Cựu ước và Hy Lễ Tạ Ơn (=Thánh Lễ): Ngũ Thư- Sách Lêvi và Hy lễ Cầu an và Tạ ơn-
            Thánh vịnh Tạ ơn (Todah)- Thành phần
KHÔNG đổ máu và Thành phần CÓ đổ máu trong hy lễ Todah (Tạ ơn)-
             Chúa GK và Thánh vịnh Todah trong đời Ngài và nhất là trong những phút cuối trên Thập giá- Chúa thiết lập Bí
            tích Thánh Thể như là Lễ Vượt qua và Hy lễ Todah (Tạ ơn)- Các Thầy Thông Luật Do thái trước Chúa Ra Đời
            đă tiên báo trong tương lai chỉ c̣n Hy lễ Todah (Tạ ơn) mà thôi!-Lời sấm của ngôn sứ Malaki (400 năm BC)- 7 Lời
            Cuối Cùng trên Thập giá- Chúa Giêsu đă hấp hối và chết trong tinh thần Tạ ơn (Todah)-
17fút.
 

PHẦN 3 của Nghi thức Thánh Lễ: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ (Phụng vụ Tạ Ơn)
107-108-Thiên Chúa nâng chúng ta lên rất cao - Thiên Chúa luôn ban đầy đủ phương tiện để chúng ta chu toàn sứ vụ
                trao ban cho chúng ta.  Thánh lễ &Thuyết tiến hóa - Chúa GK điểm hội tụ của tiến hóa trong Bí tích Tạ ơn.-
4fút 

109-112d-Thắc mắc Khăn trắng phủ Bàn thờ - Phụng vụ và các biểu tượng.
                 Sáng tạo trong Sáu ngày1- Hai chương đầu của Sáng thế kư về sáng tạo. - Sáng tạo trong Sáu ngày2.
                  Thiên Chúa ban cho chúng ta làm bá chủ vũ trụ.-
10fút
112e-113-Dẫn nhập vào thuyết tiến hóa - Câu chuyện say Máu Thánh trong Thánh lễ tại Roma. - 6fút.
114-116-Ôn lại các Danh xưng của Bí tích Tạ ơn. - Bánh Rượu. - Chút nước pha vào nước  - Thập giá đă trở thành
                Thánh giá Dấu Cộng
. -7fút.
117-120-Quyên tiền - Quan pḥng. - Tập con cái chúng ta biết đóng góp.-10fút.
121-122-Menkisêđê - Bánh rượu - Tất cả đều là quà của Thiên Chúa - Nâng bánh rượu lên vừa phải.
                Sau Truyền Phép: H́nh Bánh và H́nh Rượu sẽ được nâng CAO
. - 3fút.
123-125-Lời Tiền tụng  - Phụng vụ viên duy nhất là Chúa GK - Phụng vụ trên Trời & Phụng vụ trần thế.
                Kết hiệp với Các Thánh trên trời - với thân nhân chúng ta đang ở trên Thiên đàng. - Thánh Thánh Thánh
.-4fút.
126-128-Xin Cha Ban Thánh Thần xuống - Epiclesis. - Vai tṛ của Chúa Thánh thần. - Ba Thời kỳ của Kế hoạch cứu rỗi -
                Thời kỳ Chúa Thánh thần và Thời kỳ Giáo hội
.-8fút.
129-131-Vai tṛ & Danh xưng của Chúa Thánh thần. - Thần khí của Chúa GK được trao ban cho chúng ta - 7fut.
132-136-Các Danh xưng của Chúa Thánh thần theo cuốn GLGHCG  - Quan niệm Thánh.- Đấng Phù trợ -
                Advocate - Paraclete. - Chúa GK Đấng Phù trợ cho chúng ta trước Thiên Chúa Cha.
-
14fút.
137-138-Vai tṛ Chúa Thánh thần trong Bí tích Rửa Tội - Trong Biến thể. - Tập sống mật thân với ChúaThánh thần
                 - First Thing First.
-6fút.
139-142-Biến thể. - Diễn từ Chúa GK tại Caphacnaum - Bánh Hằng Sống Máu Thịt Thật.
                Hiện tượng Thánh thể (Phép lạ Thánh thể).
-10fút.
143-145- Biến thể2 - Hay chỉ là biểu tượng? - Thuật ngữ đă được tạo ra v́ nhu cầu.- 7fút.
146-151-Hiện tại hóa-Re-presentation- Mầu nhiệm Vượt Qua - Trường tồn & Hiện tại hóa - Không tái diễn.
                 - Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người. - Đi Ngược hay là Xuôi theo thời gian. -
                Mẹ Đồng công nhờ Chúa GK Cứu thế & Trung gian Duy nhất.
-13fút.
152-155- Đây là Mầu nhiệm Đức Tin Th́ Present Perfect trong Anh ngữ và Hiện tại hóa trong cử hành Thánh lễ.
                Phục sinh & Sẽ đến lại để đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa Cha. - Marana Tha.- Giao Ước Mới và

                Vĩnh cửu- Các Giao Ước trong Cựu Ước- Khác biệt giữa Khế Ước và Giao Ước- Yours Are Mine-
                Mine Are Yours/ You Are Mine- I Am Yours-Giao Ưóc trong Thánh Lễ
- Thắc mắc - Hiện tại hóa chứ không
                lặp lại- Sau Truyền Phép - Tôma SuperScar (siêu sẹo) - SuperStar (Ngôi Sao siêu việt)
. -11fút.
156-157-Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con - Giavê - Adonai  - Giêhôva - El - Elohim  - Bản dịch hy lạp 70 của Cựu ước.
                Sau Truyền Phép - Chờ đợi chủ tế nâng CAO để cùng thờ lạy. -
5fut
.
158-161-Giọt nước trong rượu nho - Tập tục Do thái - Mang nhiều ư nghĩa theo Phụng vụ - Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn -
                Máu thịt của Người Sống luôn đi với nhau - Nghi thức Bẻ Bánh Hiệp nhất của Giáo hội - Bí tích Thánh thể -
                Bí tích của Đại kết kitô giáo. - Vai tṛ của Giám mục - Vai tṛ lănh đạo của linh mục quản xứ.-
9fút.

162-164- Vai tṛ Chúa Thánh thần - Gợi nhớ  Giúp quẹo h́nh chữ U (U-Turn) về lại với Chúa GK. - Các Con Hăy Làm
                Việc Này - Chúa chờ đợi chúng ta đón nhận Ngài.- Re-Presentation - Hiện tại hóa; Anamnesis -Tưởng niệm.
9fút
.
165-169-Chúa chờ chúng ta LẮC - Không lùi xe (back up) - Vẫn tiến tới gặp Chúa GK.- Chúa chờ đợi chúng ta cắm vào
                ḍng điện thần linh - Vặn ṿi nuớc - Dùng cái phễu - Chúa không phung phí ơn cứu độ. - Ôn lại Hiện tại hóa &
                Tưởng niệm. - Chúa chờ đợi chúng ta ư thức và tự do đón tiếp Ngài. -
6fút.

170-LinhTinh-Đố Vui Giáo Lư - Nghĩa vụ và quyền lợi của giáo dân trong mục vụ - 3fut.
171-173-Tưởng niệm toàn thể cuộc đời của Chúa GK  - Chúa GK Phụng vụ viên Duy nhất. - Phụng vụ trên trời - Phụng vụ
                dưới trần thế - Kính nhớ Các Thánh. - Chúa GK Sống lại để rồi chuẩn bị chúng ta về Nhà Cha.
-
7fút.

174-178- Phải chờ đợi Thánh thần - Nếu không th́ chỉ là anh hùng rơm.- Chúa GK Phục sinh là vị Chuyển cầu Duy nhất
                trước Chúa Cha.- Kính nhớ Mẹ & Các Thánh trên trời  - Luyện tội - Trần gian - Tổ tiên thân nhân - Chúa GK chuyển
                cầu. - Tán tụng - Doxology ; Chúng ta hướng về Thiên Chúa - Hướng về Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn. - Chúng ta
                luôn với Chúa GK  - Ngài luôn yêu tội nhân tha thiết - Thiên Chúa luôn chăm sóc con cái chúng ta.-
11fút.

179-181-NghiThức Hiệp Lễ- Kinh Lạy Cha- Con cái của Cha trong Chúa GK- Thánh Thần nghĩa tử- Hơn con nuôi theo pháp lư-
                Lưỡi đ̣ng đâm cạnh sườn Chúa- Biểu tượng Máu và Nước chảy ra- Từ cái chết của Chúa GK chúng ta nhận được
                nguồn sống Thánh Linh- Vai tṛ của Chúa Thánh Thần trong Phụng vụ: kéo vào Chúa GK trong mầu nhiệm Vượt Qua
                và đẩy về lại môi trường để sống như Xamaritanô nhân lành- Ôn lại về 3 kinh Xin Chúa Cha Ban Thánh Thần trong
                Nghi thức Thánh Lễ- Tập mộ mến Chúa Thánh Thần- Tṛ chuyện với Ngài trong ngày- Chuyện em bé tự tín nhờ ḥn
                sỏi thần-
13fút.
182-184-Nghi thức Hiệp Lễ: Chúa ThThần được ban để giúp ta vượt thử thách- Cái bất ngờ Quan Pḥng thường
                dành cho chúng ta - Tập tâm sự với ChThánh Thần- Lời Nguyện Tắt trong tu đức- Kinh Lạy Cha- Phải tha thứ mới
                được ThChúa thứ tha- Chúc B́nh an- Bí tích Ḥa giải buộc chúng ta phải tha thứ anh chị em mới được Thiên Chúa
                thực sự tha cho chúng ta
- 10fút.
185-187-Bẻ Bánh- Chúa GK Chết và Phục sinh là người sống- Chúa GK đă chết nhục để cứu chúng ta- Chiên Vượt Qua kéo
                chúng ta đến kết hiệp với Ngài- Dự Tiệc Cưới Con Chiên (Khải Huyền)- Kết Hiệp chồng vợ giữa Chúa GK và chúng ta, Giáo hội-
                V́ bất khả phân ly nên Chúa GK luôn thuỷ chung yêu chúng ta- Emmanuel toàn năng làm ǵ cũng v́ ta- Ở lại trong BTích
                Thánh Thể v́ ta-
7fút.
188-189-Bí tích Thánh Thể Bí tích của Đại kết- Công giáo Tin Lành Chính thống luôn trong Chúa GK- Thánh Giá Dấu Cộng-
                Đức Kitô Toàn thể (Total Christ, Whole Christ)- Giáo hội Nhiệm thể Đức Kitô- Emmanuel
- 6fút.
190-192-Con Chẳng Đáng Chúa Ngự Vào Nhà Con- Emmanuel luôn ở với chúng ta để giúp giải quyết- Thánh Lễ thuyết phục
                về t́nh ThChúa yêu chúng ta tột độ và thuỷ chung- Tập dâng ngày khi thức dậy: dự Lễ và rước Lễ thiêng liệng-
                Rước Lễ: Amen, Đại kết- Vấn đề lương tâm quan trọng đối với Thiên Chúa- Kitô giáo công giáo-
7fút.
193-194-Cầu cho Giáo hội b́nh an và hiệp nhất- Giáo hội Thân thể Chúa Kitô- Thân thể Chúa Kitô nếu hiện diện th́ luôn
                hiện diện toàn thể- Đại kết- Có khác biệt quan trọng nhưng chung cục cũng là trong chi tiết-
8fút.
195-196-Rước Lễ thiêng liêng có lợi ích như Rước Lễ thật sự nếu hội đủ điều kiện- Tại hại của thói quen- V́ thế lâu lâu phải
                tạm gián đoạn (break) Rước Lễ thực sự- Nhờ vậy cũng có thể giúp anh chị em ở trong hoàn cảnh tế nhị nên chỉ
                có thể Rước Lễ thiêng liêng
- 8fút.
197-198-Rước Lễ dưới hai h́nh thức- Rước Lễ mỗi ngày tối đa 2 lần- Nhắc lại về Rước Lễ thiêng liêng- Cám ơn sau
                Rước Lễ- Tâm sự với Chúa Emmanuel- Ca đoàn giúp cộng đoàn hầu chuyện với Chúa Emmanuel- Lời Nguyện
                Hiệp Lễ (Kết Lễ)- Thông báo- Chúa Ở Cùng Anh Chị Em- Hiện Xuống và đuợc sai đi sống Thánh Lễ để biến mọi
                người thành môn đệ Chúa Kitô- Thánh Lễ là Nguồn-
5fút.

PHẦN 4 của Nghi thức Thánh Lễ: NGHI THỨC KẾT LỄ.
199-200a-Kết Nghi thức Thánh Lễ- Thánh Lễ và 3 Thời kỳ Chúa Cha-Chúa Con- Chúa ThThần; Chúng ta đang sống ở
                Thời kỳ của Chúa ThLinh, của Giáo hội và của mỗi một kitô hữu- Chúng ta được Chúa Kitô sai đi trong quyền nặng
                Chúa Thánh Thần để chu toàn sứ mệnh của Chúa GK bằng cách trở thành Xamaritanô nhân hiền trong mọi môi
                trường- Toàn thể cuộc đời Chúa GK trong Thánh Lễ- Đời chúng ta trong Thánh Lễ
-
3 fút.
200bc-Cây Nho Giêsu-Chúng ta là cành- Suy gẫm dụ ngôn này theo sách "Đức Giêsu làng Nadarét" của ĐTC Bênêđitô 16-
                Nhựa sống Thánh Linh- Công tác cắt tỉa- Phải ở lại trong t́nh yêu của Cây Nho (gắn liền với Ngài)- Ơn nhẫn nại- Sinh
                hoa trái thơm ngon để sản xuất rượu hảo hạng
- 8fút


BỔ TÚC: THAM DỰ THÁNH LỄ VỚI MẸ MARIA
201-202-Me Maria & Thánh Lễ: Thông điệp GH Sống Nhờ Bí tích Tạ Ơn, Chương VI: Ở trường lớp Mẹ Maria-Truyền Tin
                và Truyền Phép: Thánh Thần xuống (Epiclesis)- Nhập thể trong cung ḷng Mẹ và Biến thể - Xin Vâng
và Tuyên Xưng
                Đây Là Mầu Nhiệm Đúc Tin- Rước Lễ: như Mẹ cưu mang Chúa GK
-6fút.
203-204-Sau Truyền Tin, Mẹ vội vă đi thăm Êlidabét- Mẹ nhạy cảm về linh ứng của Chúa Thánh Thần- Mẹ cưu mang Chúa Giêsu
                và hăng say ra đi phục vụ- Rước Chúa GK để sau Lễ hăng say như Mẹ ra đi phục vụ ở mọi môi trường- Mẹ như
                Ḥm Bia Thánh ở lại độ 3 tháng để phục vụ tận t́nh (làm hết việc) và để gia đ́nh Êlidabét được chúc phúc; như
                Mẹ, sau Rước Lễ, chúng ta cũng là Ḥm Bia Thánh di động để phục vụ tận t́nh và thánh hóa môi trường khiến mọi
                người được chúc phúc- 
Bêlem: Mẹ trao Bé Giêsu cho mục đồng và Ba Vua; khi tiến lên Rước Lễ, xin Mẹ giúp trao
                Chúa cho chúng ta-
Tiến dâng Bé Giêsu trong Đền Thánh: cùng Mẹ xác nhận tất cả đều là ơn của Thiên Chúa để
                trong Thánh Lễ hiệp với Chúa GK, của lễ duy nhất đẹp ḷng Thiên Chúa Cha, dâng lên để tạ ơn-
5fút.
205-206-Mẹ chính là  phụ nữ bỏ Men Giêsu vào chúng ta khi Rước Lễ để cuộc sống chúng ta được đậy Men Thánh Thần-
               Mẹ là
Bà Góa đang dâng tất cả những ǵ Mẹ có (= Chúa Giêsu); cùng Mẹ và với Mẹ trong Thánh Lễ dâng cả cuộc
               đời- Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với môn đệ vây quanh Mẹ để rồi tung môn đệ ra đi rao giảng với thần lực t́nh
               yêu: sau Lễ ra đi thánh hóa môi trường bằng sống Thánh Lễ như là Nguồn Thần lực Thánh Linh-V́ thế có thói quen
                hát thánh ca về Mẹ trước khi ra về-
5fút.
207-208-Dẫn nhập vào 5 Mầu nhiệm Sự Sáng của Chuỗi hạt Mân côi- Mẹ trong Mầu nhiệm Vượt Qua được hiện tại hóa
                trong Thánh Lễ-
11fút.
209-211-Mầu nhiệm Tiệc Cuới Cana:  Liên hoan của toàn thể thôn làng; Thánh Lễ là lúc toàn thể gia đ́nh Thiên Chúa Cha
                đang liên hoan- Phải hân hoan cùng đi dự Lễ- Như Mẹ để ư đến nhu cầu đôi tân hôn, chúng ta dự Lễ để cầu nguyện
                và phục vụ tha nhân- Tham đự Thánh Lễ là cùng Mẹ xác nhận Chúa GK là giải pháp Đầu Tiên của chúng ta- Như Mẹ
                đi THAM DỰ Thánh Lễ, chứ không đi XEM Lễ- Chúa Giêsu nêu gương hiếu thảo với Mẹ: trong Thánh Lễ cầu nguyện
                xin ơn hiếu thảo với ông bà cha me...- Mẹ góp phần vào tổ chức đám cưới Cana; chúng ta phải đóng góp và cộng tác
                vào việc tổ chức Phụng vụ- Chúa Giêsu cố ư báo trước Ngài sẽ nâng Hôn phối lên hàng Bí tích- Thánh Lễ là Tiệc Cưới
                và gặp gỡ vợ chồng giữa chúng ta và Chúa GK
- 9fút.
212-Mẹ chuyển cầu và tin tưởng được Con của ḿnh nhận lời: như Mẹ tin tưởng lời cầu của chúng ta trong Thánh Lễ được chấp
                nhận- Như ở Cana, Mẹ cũng nhắc chúng ta Hăy Làm Theo Lời Chúa GK Dạy qua Phụng vụ Lời Chúa và rải rắc trong
                Thánh Lễ, nhất là khi ra về sống Thánh Lễ- Thiên Chúa Quan pḥng đă dự liệu những can thiệp chuyển cầu của Mẹ để
                không tŕ hoăn-
7fút.
213-214-Sau Lễ ra đi thánh hóa môi trường bằng sống Thánh Lễ, theo gương Mẹ thực thi thánh ư của Thiên Chúa- Số lượng
                rất lớn của nước hóa thành rượu ngon: cùng Mẹ trong Thánh Lễ tin Chúa ḿnh hao hoa- Như Mẹ nhận nh́n tất cả đều là
                ơn phát xuất từ Thiên Chúa hào hoa của chúng ta- Cùng Phụ Nữ Tạ Ơn, tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn-
10fút.
215a-Mục tiêu phép lạ Cana, do lời chuyển cầu của Me, là củng cố niềm tin của môn đệ: nhờ phép lạ của Thánh Lễ (biến thể)
                cúng Mẹ xin được ơn vững tin Chúa GK Emmanuel luôn yêu thương và luôn ở với chúng ta
-
4fút.
215bc-Thông điệp "Giáo hội sống nhờ bí tích Tạ ơn", Chương VI: Theo trường lớp của Mẹ trong việc tham dự Thánh Lễ Đỉnh
            Nguồn của đời sống của Mẹ và của đàn con của Mẹ-
3fút.
216-221-Thắc mắc: Rước Lễ và đại kết- Vai tṛ Giám mục và Linh mục trong Phụng vụ- Các kinh là công thức giúp cầu nguyện,
                chứ không phải là cầu nguyện- Thừa tác viên Thánh Thể bẻ Bánh Thánh- Ra về sau Thánh Lễ để sống Thánh Lễ bằng
                phục vụ- Đem Ḿnh Thánh Chúa cho bệnh nhân- Lễ vật Cain và Abel- Trong Thánh Lễ, Chúa GK vói Thân thể của Ngài,
                là Lễ vật duy nhất quí trọng và đẹp ḷng Thiên Chúa Cha- Ân xá- Bổng Lễ- Đóng góp với giáo xứ-Vài mánh để tập sống
                mật thân với Chúa Thánh Thần- Cúi chào trong Phụng vụ-
14fút.
222-Bí tích T́nh Yêu#97 (kết Tông huấn)- Đôi lời để kết CD khóa Thánh Lễ tại Seattle. Tự do phổ biến- Gíá phải chăng.

HẾT. (được tu bổ 1 Tháng 11, 2008)

                                                           Về johnnguyenloi.com bằng Việt ngữ