Khai thác Khoá Thánh Lễ theo Năm Phụng vụ: Tuần Thánh:
theo
Khóa Thánh Lễ Seattle với ThánhCa
ấn bản 2009   (+ nhiều bổ túc mới)


Mầu nhiệm Vượt Qua (Chết-Sống lại) / Khổ nạn - Phục sinh - Cánh chung

(sẽ tiếp phần về Hiện Xuống)

Dẫn nhập vào Mầu nhiệm Vượt qua:

****Mầu nhiệm Vượt qua (Chết và Sống lại) trong Kế hoạch cứu rỗi // Thiên Chúa muốn thuyết phục chúng ta bằng Mầu nhiệm Vượt qua: 007 //
****Phúc âm ít chi tiết, nhưng tường thuật Cuộc Khổ nạn rất nhiều chi tiết để thuyết phục về t́nh yêu toàn năng và thủy chung của Thiên Chúa // Gioan 3:16: thuyết phục về t́nh yêu toàn năng và thủy chung của Thiên Chúa // Roma 8 thuyết phục về t́nh yêu toàn năng và thủy chung của Thiên Chúa : 008//
****Khổ nạn của Chúa GK và T́nh yêu thủy chung đầy Kiên nhẫn của Th. Chúa: 009 //
****Thời gian Cựu ước chứng minh ḷng kiên nhẫn của Thiên Chúa // Bị treo hay là Được Treo // Rắn Đồng và Chúa Giêsu trong Thánh Lễ : 010 //
****Chiến thắng trên Thập giá và Thánh Lễ // Tiên báo trước về Chiến thắng trên Thập giá và Thánh Lễ : 011 //
****Maisen dang tay cầu nguyện và chiến thắng (Xh 17) // Chúa GK trường tồn với thế dang tay cầu nguyện trong Thánh Lễ : 012 //
****Chúa GK dang tay chiến thắng để lôi kéo bằng t́nh yêu // Thánh Thần T́nh Yêu đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu trong Thánh Lễ : 013 //
****Thánh Lễ và động tác tiêu biểu của T́nh yêu Thiên Chúa // Thánh Lễ và long đong trong cuộc Khổ nạn // Thánh Lễ và Chúa chết nhục trên Thập giá // Thánh Lễ và Chúa bị chế diễu trên Thập giá // Chuyện Tam Quốc Chí : tức chết v́ bị chế diễu và Thánh Lễ : 017 //
****Tầm quan trọng của sự kiện Lưỡi đ̣ng đâm thủng Trái Tim Chúa GK và Thánh Lễ : 018 // Lưỡi đ̣ng đâm thủng (GLGHCG#112) // Trái Tim Chúa Giêsu được mở ra để giúp hiểu Cựu ước // Thánh Gioan Tông đồ Bác ái chứng nhân T́nh yêu tận cùng của Chúa GK // T́nh yêu Đến Cùng của Chúa GK cho ta được hiện tại hóa trong Thánh Lễ : 019 //

Lịch tŕnh Cuộc Khổ nạn: Địa điểm và lịch tŕnh những cực h́nh của Chúa : 023 // 024 // Nên xem sơ đồ Lịch tŕnh Khổ nạn

Suy niệm Khổ nạn: Nên xem sơ đồ Những Giây Phút và 7 Lời cuối cùng trên Thập giá
****Giuđa và nguy hiểm của tiền tài: 025 // Vườn Dầu: Chúa kiên tŕ cầu nguyện // Hêrôđê // Philatô : 026 //
****Philatô kết án Chúa Giêsu // Chúa Giêsu vác Thập giá // Chúa Giêsu ngă nhiều lần trên đường Thập giá v́ trước đó đă bị đánh đ̣n dữ dội : 027 //
****Nhục nhă của Chúa Giêsu khi bị treo trên Thập giá // Nhục mạ: Các lời nhục mạ Chúa khi bị treo thập giá đă được ghi trong Phúc âm: 028 //
****Lưỡi đ̣ng: Máu cùng nước chảy ra: Yêu đến tận cùng // Chúa Giêsu chết để chúng ta được sống: Máu cùng nước chảy ra // Nước biểu tượng BT Rửa Tội và Máu biểu tượng BT Thánh Thể // 1 Cor 12:13 (Tất cả chúng ta đă được uống cùng một Thần khí duy nhất) và Nước biểu tượng BT Rửa Tội // Rửa Tội: 1 Cor 12:13 (Tất cả chúng ta đă được uống cùng một Thần khí) và Nước biểu tượng Rửa Tội // Thánh Lễ Đỉnh Nguồn: 1 Cor 12:13 (uống cùng một Thần khí ) và Nước biểu tượng Rửa Tội: 029 //

****
Hy lễ Todah trong Cựu ước và Hy Lễ Tạ Ơn (=Thánh Lễ): Ngũ Thư - Sách Lêvi và Hy lễ Cầu an (ḥa b́nh) và Tạ ơn / Thánh vịnh Tạ ơn (Todah) / Thành phần KHÔNG đổ máu (bánh và rượu) và Thành phần CÓ đổ máu trong hy lễ Todah (Tạ ơn) / Chúa GK và Thánh vịnh Todah trong đời Ngài và nhất là trong những phút cuối trên Thập giá / Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể như là Lễ Vượt qua và Hy lễ Todah (Tạ ơn) / Todah = Eucharist = Hy lễ Tạ ơn / 6fút.mp3: 097 //
****Các Thầy Thông Luật Do thái trước Chúa Ra Đời đă tiên báo trong tương lai chỉ c̣n Hy lễ Todah (Tạ ơn) mà thôi! / Lời sấm của Malaki ( Mk 1:11) ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước 400 năm trước việc lập Bí tích Thánh Thể / 400 Thinh lặng của Cựu ước / Thời đại của chúng ta là Thời đại Tạ ơn / Cách tạ ơn Thiên Chúa đẹp ḷng Thiên Chúa nhất chính là Hy lễ Todah (Bí tích Tạ ơn = Thánh Lễ) / 4fút.mp3: 098 //
****Bảy Lời Cuối Cùng trên Thập giá: Chúa Giêsu đă hấp hối và chết trong tinh thần các Thánh vịnh Tạ ơn (Todah) / Chúa dùng Thánh vịnh Todah (Tv 22; 31; 40; 69) để tạ ơn Thiên Chúa Cha TRƯỚC / 8fút45.mp3 : 099 //

Nên xem sơ đồ 7 Lời Cuối Cùng & Thánh vịnh Tạ Ơn (Todah) 

****Phim Passion Of The Christ (Cuộc Khổ nạn của Đức Kitô) và chuyện Thiên thần có mang giày: 160 //

Suy niệm Phục sinh Nên xem Sơ đồ Các Biến Cố Ngày Phục Sinh & Chủ nhật kế  

****Âugustinô: Ngủ, sao lại thấy! Thấy, sao không bắt? // Không ai chứng kiến giây phút Chúa GK phục sinh // Lịch sử tính của Kitô giáo liên hệ đến cái chết và phục sinh của Chúa GK: 030 //
****Phục sinh & sẽ đến lại để đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa Cha: 139 // Gioan 20: 16-17(Hiện ra với Maria Mađalêna): 139 //
****Maria Mađalêna Yêu nhiều th́ được tha nhiều // Hai môn đệ đi Emmau // Chúa Phục sinh nhập đoàn và giải thích tất cả Cựu ước đều qui về Ngài trong Mầu nhiệm Vượt qua : 031 //
****Cử chỉ của Bí tích Thánh Thể: Bẻ Bánh (Emmaus) // Chúa GK Phục sinh vào trong ta để hoạt động từ bên trong (Emmaus) // Hai môn đệ Emmau vội vă chạy về v́ Chúa GK Phục sinh hoạt động từ bên trong họ : 032 //
****Nhờ việc bẻ bánh, các môn đệ nhận ra Chúa sau khi Người phục sinh (x.Lc 24:13-15). V́ vậy, các Ki-tô hữu đầu tiên gọi những buổi cử hành thánh lễ là Lễ Bẻ Bánh (x.Cv 2:42.46; 20:7.11) (glghcg1329): 146 //
****Phục sinh: Sau khi đă phục sinh, với các dấu chứng khổ nạn vẫn c̣n trên thân xác, Đức Kitô có thể tuôn đổ Thánh Thần (x. Ga 20:22) để ban cho họ được tham dự vào chính sứ vụ của ḿnh (x. Ga 20:21) (BTTY12): 126 //
****Chiều hôm phục sinh, Chúa Giêsu hà hơi ban Thánh Thần (Thần Khí) // Tôma đặt điều kiện với Chúa GK Phục sinh // Vết sẹo: superSCAR và SuperSTAR (Tôma) // Chúa GK luôn bên cạnh ta (Emmanuen) dẫu ta không thấy Ngài (Tôma đặt điều kiện): 033 //
****Bên bờ Biển hồ Galilê, Chúa Phục sinh dọn bữa ăn sáng cho môn đệ (như trong Thánh Lễ) // Thánh Lễ: Mục tử nhân lành dọn tiệc bổ sức cho ta như bên bờ Biển hồ Galilê : 034 //
****Cha của Thầy cũng là Cha của anh chị em (Gioan 20: Chúa hiện ra với Maria Mađalêna // Cấp tốc giúp Chúa Phục sinh đem Tin Vui cho anh chị em như Maria Mađalêna: 035 //
****Têphanô yêu và bắt chước Chúa GK để thứ tha: 036 //
****Sao ngươi bắt hại Ta và Phaolô (Saolô) trở lại // Kitô hữu và Chúa Kitô luôn là một (qua việc Saolô trở lại) // Rước Lễ giúp ư thức Chúa GK và tôi là một (qua việc Saolô trở lại): 037 //
****Trong Thánh Lễ, Chúa GK Chết và Phục sinh là người sống: 177 //
 

 
 

 

 

 

 


Phục sinh và Cánh chung:
****Chúa về trời dọn chỗ và sẽ tái lâm // Nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ. Đâu phải chỉ có 144 ngh́n // ThánhCa: taDiVeNhaCha: 038 //
****Chúa GK Phục sinh là vị Chuyển cầu Duy nhất trước Chúa Cha và "job" (công ăn việc làm) duy nhất , Full-time (trọn ngày, trọn tuần): 161 //
****Toát Yếu glhtcg #576 Chúng ta có thể cầu nguyện luôn luôn, v́ thời gian của người Kitô hữu là thời gian của Đức Kitô phục sinh, Đấng "ở với chúng ta mọi ngày" (Mt 28:20): 172 //
****(BTTY#30: Nếu quả thật các Bí tích thuộc về Hội Thánh lữ hành trong thời gian, hướng đến việc biểu lộ trọn vẹn cuộc chiến thắng của Đức Kitô phục sinh, th́ cũng thế, đặc biệt trong phụng vụ Thánh Thể, chúng ta được cho nếm trước sự hoàn tất cánh chung mà mỗi con người và mỗi tạo vật đều hướng đến (x. Rm 8,19t). Con người được tạo dựng để hưởng hạnh phúc thực sự và vĩnh cửu, mà chỉ có t́nh yêu Thiên Chúa mới có thể ban cho. Nhưng sự tự do đă bị tổn thương của chúng ta sẽ lạc lối, nếu ngay bây giờ không được cảm nhận một chút ǵ đó của sự viên măn tương lai. Ngoài ra, mỗi người, để có thể đi đúng đường, cần phải được hướng về mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng này chính là Chúa Kitô, Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, đang hiện diện cách đặc biệt cho chúng ta trong việc cử hành Thánh Thể. Thế nên, dù "là những người xa lạ và lữ khách trên trần gian này" (1Pr 2,11), chúng ta nhờ đức tin đă được thông phần vào sự viên măn của cuộc sống phục sinh. Tiệc Thánh Thể mạc khải chiều kích cánh chung rơ rệt, sẽ trợ lực cho tự do của chúng ta đang trên đường lữ thứ): 178 //