Các Sơ đồ đã được phóng lên Website:  01 Các Phần của Thánh lễ


001-MucTieuCuaKhoaThLe.jpg
002-SoDoThLe1-NghiThucDauLe.jpg
003-SoDoThLe1a.jpg
004-SoDoThLe1b-ChuaOCung-VinhDanh.jpg
005-SoDoThLe1d-LoiNguyenDauLe.jpg
006-SoDoThLe2-PhungVuLoiChua.jpg
007-SoDoThLe2a.jpg
008-SoDoThLe2b.jpg
009-SoDoThLe3-PhungVuTaOn.jpg
010-SoDoThLe3a1.jpg
011-SoDoThLe3a2.jpg
012-SoDoThLe3b-KinhNguyenThThe.jpg

013-SoDoThLe3c.jpg
014-SoDoThLe3d.jpg
015-SoDoThLe4-NghiThucKetLe.jpg
016-SoDoThLe-ToanThe-BangMau1-LetterSize.jpg

Trở về Các Sơ đồ đã được phóng lên Website

 Về lại Trang johnnguyenloi.com bằng Việt ngữ

Khóa Seattle ấn bản VỚI thánh ca 2009, được bổ túc từ các văn kiện của ĐTC Bênêđitô 16

 

                                            001

 

002

 

003 004

 

     005

 

006

 

  007 008

 

009

 

010

011

    

012

013

014
 

015

016