Sơ đồ giúp tìm hiểu về Chúa Thánh Thần                            Home ?

                            Mời nghe Khóa Seattle ấn bản VỚI thánh ca 2009, được bổ túc từ các văn kiện của ĐTC Bênêđitô 16


*Chúa ThThần01-Mầu nhiệm Vượt qua.JPG
*Chúa ThThần02-Thời kỳ của Chúa ThThần.jpg
*Chúa ThThần03-Thánh linh & Phụng vụ.jpg
*Chúa ThThần04-Epiclesis-Xin Chúa Cha Ban Thánh thần xuống trên lễ vật.jpg
*Chúa ThThần05a-Chúa ThThần & Kinh nguyện ThThể123.jpg
*Chúa ThThần05b-Kinh nguyện ThThể3-ThThần1.2.3-Bí tich ThThể làm nên Giáo hội-
                               Biến chúng ta thành Của lễ trong Chúa GK.jpg

*Chúa ThThần05c-Kinh nguyện ThThể3-ThThần1-Biến thể.jpg
*Chúa ThThần05d-Kinh nguyện ThThể3-ThThần2-LamNenGiaoHoiTrongChuaGK.jpg
*Chúa ThThần05e-Kinh nguyện ThThể3-ThThần3-
                             Biến chúng ta thành Của lễ trong Chúa GK.jpg

-------------- Chúa ThThần01-Mầu nhiệm Vượt qua.

-------------- Chúa ThThần02-Thời kỳ của Chúa ThThần.-------------- Chúa ThThần03-Thánh linh & Phụng vụ.


-------------- Chúa ThThần04-Epiclesis - Xin Chúa Cha Ban Thánh thần xuống trên lễ vật.
  

-------------- Chúa ThThần05a-Chúa ThThần & Kinh nguyện ThThể123.

-------------- Chúa ThThần05b-Kinh nguyện ThThể3 - ThThần1.2.3 -
Bí tich ThThể làm nên Giáo hội - Biến chúng ta thành Của lễ trong Chúa GK
.
 -------------- Chúa ThThần05c-Kinh nguyện ThThể3 - ThThần1-Biến thể.-------------- Chúa ThThần05d-Kinh nguyện ThThể3 - ThThần2 -
                                Làm nên Giáo hội trong Chúa GK
.-------------- Chúa ThThần05e-Kinh nguyện ThThể3 - ThThần3 -
                             Biến chúng ta thành Của lễ trong Chúa GK
.

?????
Ôn lại vai trò của Chúa Thánh Thần
nhân Ngày Lễ Hiện Xuống
(theo CD mp3 của Khóa Thánh Lễ Seattle ?????

                         Home ?